सुप्रभातम्‌

प्रथमप्रकाशेन स्वस्य आत्मानं उत्थापयतु, यतः प्रत्येकं प्रातःकाले नूतनाः अवसराः आनयन्ति।

सुप्रभातम्‌

यथा यथा सूर्योदयः भवति तथा तथा भवतः हृदयं आशायाः सकारात्मकतायाः च उष्णतायाः पूरितं भवतु

सुप्रभातम्‌

अन्तर्प्रकाशं जागृयतु, यतः प्रत्येकं सूर्योदयः नूतनारम्भस्य स्मरणं भवति

सुप्रभातम्‌

प्रभातम् कृतज्ञतापूर्वकं आलिंगयतु, यतः स्वप्नानां साकारीकरणाय अन्यस्य दिवसस्य उपहारः अस्ति

सुप्रभातम्‌

प्रत्येकदिनस्य प्रदोषः भवतः अग्रे यात्रायाः प्रेरणास्रोतः भवतु

सुप्रभातम्‌

प्रातः सूर्यः ‘प्रकाशस्य समयः’ इति कुहूकुहू करोति, अतः उत्थाय उत्साहेन प्रकाशयतु

सुप्रभातम्‌

प्रातःकाले शान्तसमये स्वप्नानां अनुसरणं कृत्वा लक्ष्यं जितुम् बलं अन्विष्यताम्

सुप्रभातम्‌

प्रत्येकदिनं स्मितेन अभिवादनं कुरुत, यतः प्रसन्नप्रभातः आनन्ददिनस्य मार्गं प्रशस्तं करोति

सुप्रभातम्‌

उद्यमानसूर्यवत् प्रभाः शान्तनदी इव शान्ताः सन्तु भवतः

सुप्रभातम्‌

प्रातःकाले शान्तिकाले भवतः अन्तः क्षमताम् आविष्कृत्य दिवसं यावत् प्रफुल्लितं भवतु